Okazje


ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące projektu  „Aktywny Wypoczynek na Mazurach”

PODSTAWOWE INFORMACJE: 

Zamawiający i miejsce realizacji :Portkeja.pl s.c, NIP: 8451647469 ,11-600 Węgorzewo, ul. Braci Ejsmontów 2
Strona internetowa Zamawiającego: www.portkeja.pl Osoba do kontaktów: Tomasz Plitnik tomasz@keja.com.pl tel. + 48 601945219

Informacja o ofertach wariantowych/częściowych/uzupełniających: nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, częściowych i uzupełniających.
Termin dostawy/realizacji zamówienia – do 20.05.2021r.
Opis przedmiotu zamówienia: 

Kajak polietylenowy 5 osobowy/3 osoby dorosłe + 2 dzieci/- ILOŚĆ 45SZT 
Podstawowe parametry 
- dł. 5m, szer. 0,82m, waga ok. 53kg
- nakładką na kil

Kajak polietylenowy 2osobowy/- ILOŚĆ 35SZT 
Podstawowe parametry 
- dł. 4,19m, szer. 0,82m, waga ok. 41kg
nakładką na kil

Wiosłą aluminiowo-polietylenowe— ILOŚĆ 220SZT 
Podstawowe parametry 
- dł. 2,2m, 
- waga ok. 1,4kg
- drążek aluminiowy powleczony koszulką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą dłonie przed aluminim
łopatki z tworzywa sztucznego o potocznym określeniu polietylenowo- fibrylonowe 

Kamizelka asekuracyjna z atestem/- ILOŚĆ 45SZT 
Podstawowe parametry 
- zapinana na piersiach na minimum 2 paski
- pas krokowy

Przyczepa kajakowa - ILOŚĆ 5SZT 

Podstawowe parametry 
- metalowa, ocynkowana
- koło zapasowe i nóżka manewrowa
- DMC 700kg (dopuszczalna masa całkowita ) 
- zawieszenie resorowe 
- ramienna na 15 kajaków 

Latarnia  solarna lampa uliczna bez zasilania 220V— ILOŚĆ 10SZT 
Podstawowe parametry 
- stojąca, wysokość pomiędzy 1,8 do 3m 
- zasilanie  solarne, moc minimum 160 W, z akumulatorem 
- zestaw kompletny do montażu na każdego tupu powierzchni ( np.  płycie betonowa, grunt, deska) 

Piaskownica- ILOŚĆ 1SZT 
Podstawowe parametry 
- wykonana z trwałych materiałów typu Modrzew, Stal nierdzewna, Blacha Metalowa Powlekana, HDPE
- szerokość boku w przedziale 2,5 do 3 m
- wysokość w przedziale 0,4 do 0,6m 

Zjeżdzalnia- ILOŚĆ 1SZT 
Podstawowe parametry
- wykonana z trwałych materiałów typu Modrzew, Stal nierdzewna, Blacha Metalowa Powlekana, HDPE
- wysokość 0,7 do 0,9 m 


Bujak- ILOŚĆ 3SZT 
Podstawowe parametry
- wykonana z trwałych materiałów  drewno, Stal  (ocynkowana ), Stal malowana proszkowo, HDPE
- bujak o wysokości 0,75-0,85m na sprężynie zakotwionej w gruncie

Wiata/- ILOŚĆ 1SZT 
Podstawowe parametry
- wymiary szer. 5-8m x dł.8-10 m
wykonana z trwałych materiałów  typu wysokojakościowe drewno, Stal  (ocynkowana ), Stal malowana proszkowo,
- ściany boczne, drzwi itd wykonane w systemie panelowym
zadaszenie plandekowe, z tworzywa sztucznego, płyty warstwowej lub  blachy ocynkowanej 


Huśtawka- ILOŚĆ 1SZT 
Podstawowe parametry
- 2 osobowa
- możliwość zakotwiczana w gruncie


Ławka metalowo-drewniana ILOŚĆ 4SZT 
Podstawowe parametry
-  wykonana z trwałych materiałów  drewno, Stal  (ocynkowana ), Stal malowana proszkowo, HDPE
- długość każdego boku minimum 2 m, ławka z każdej strony 
- możliwość zakotwiczana w gruncie


13.Leżak metalowo drewniany ILOŚĆ 1SZT 
Podstawowe parametry
-  wykonana z trwałych materiałów  drewno, Stal  (ocynkowana ), Stal malowana proszkowo, HDPE
- długość każdego  minimum 2 m, możliwość regulacji konta leżenia 
możliwość zakotwiczana w gruncie

WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
przedmiot zamówienia musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
Koszt transportu i montażu na adres zamawiającego ul.  Braci Ejsmontów 2, 11-600 Węgorzewo oraz montaż zawarte będą w cenie zamówienia.
Dostawca, na cały przedmiot zamówienia udzieli gwarancji na co najmniej 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 
Termin ważności oferty min. 6 miesiący.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy/Oferenci, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia.
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
posiadają niezbędną wiedzę dotyczącą znajomości przedmiotu zamówienia, jego dostawy, instalacji, uruchomienia i obsługi gwarancyjnej oraz pogwarancyjnej lub zobowiązanie do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania powyższego. 

WYKLUCZENIA Z PRZETARGU 
Oferenci przystępujący do przetargu powinni złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych przez co rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiazań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.
Wyjątkiem  od powyższego jest sytuacja gdy Beneficjent nie otrzyma żadnej oferty w 2 kolejnych postępowaniach lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, Wtedy dopuszcza się zawarcie umowy z podmiotem powiązanym po zaakceptewaniu przez instytucję pośredniczącą. 

 


KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
Kryterium nr 1 : Całkowita cena zamówienia netto – waga kryterium 70 pkt. 
Sposób przyznawania punktacji: ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 70, wg następującego wzoru:
Liczba punktów = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 70
Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena zamówienia netto (bez VAT). 
Kryterium nr 2: Okres gwarancji – waga kryterium 30 pkt. 
Sposób przyznawania punktacji: ofertom będą przyznawane punkty wg następującej metodologii: 
-  okres gwarancji 12 miesiące – 0 pkt.
-  okres gwarancji od 12 do 24 miesięcy –20 pkt. 
-  okres gwarancji powyżej 24 miesięcy –30 pkt.

SPOSÓB,  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:

Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć 
- elektronicznie na adres mailowy: tomasz@keja.com.pl lub 
- w formie papierowej w zamkniętej kopercie, osobiście lub poprzez wysyłkę na adres Zamawiającego: portkeja.pl, ul. Braci Ejsmontów 2, 11-600 Węgorzewo. 
Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do 09.09.2020 r. do godziny 15:00.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się 10.09.2020 r. o godzinie 09:00 w siedzibie Zamawiającego. 

Zamawiający informuje, że wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia, sposobu złożenia oferty, sposobu realizacji zamówienia, zawiadomienia oraz informacje Dostawcy/Oferenci przekazują pisemnie do siedziby firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail:tomasz@keja.com.pl tel. 601945219
INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA: 
Oferty będą podlegały odrzuceniu, jeżeli: 
−  Treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.
−  Oferta złożona przez Dostawcę/Oferenta nie spełnia wymogów określonych w Zapytaniu ofertowym.
−  Oferta została złożona po wyznaczonym terminie.
−  Oferta została złożona przez Dostawcę/Oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem 
powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Dostawcy, a Dostawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę/Oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na ofercie.
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA: 
Niniejsze Zapytanie ofertowe, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie zobowiązuje do zawarcia umowy ze strony Zamawiającego.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyny, w przypadku ofert odrzuconych Zleceniodawca nie ma obowiązku informowania o przyczynach odrzucenia. W przypadku wybrania najkorzystniejszej oferty Dostawca/Oferent zostanie niezwłocznie o tym fakcie poinformowany, a w przypadku niewywiązania się z niej, rozpatrzona zostanie kolejna najbardziej korzystna. 

W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Nie złożenie wyjaśnień w nakreślonym przez Zamawiającego terminie oraz wymaganej formie będzie podstawą do odrzucenia oferty.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się tylko Wykonawcy/Oferenci, którzy złożą ofertę zgodnie z warunkami niniejszego zapytania ofertowego.

Zarezerwuj Jacht charter on-line
Strona używa cookies Dowiedź się więcej